Inteligencja emocjonalna w praktyce, komunikatywność i praca w grupie admin 14 września, 2022

Inteligencja emocjonalna w praktyce, komunikatywność i praca w grupie

Grupa docelowa:

•Uczniowie szkół podstawowych
•Nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych

Cel zajęć

•Budowanie poczucia własnej wartości
•Rozwój umiejętności świadomego zarządzania własnym stanem emocjonalnym
•Zrozumienie oddziaływania i wpływu emocji
•Budowanie jasnego przekazu
•Dobranie odpowiedniego komunikatu do danego odbiorcy
•Rozwijanie świadomości strategicznych metod porozumiewania się
•Rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w porozumiewaniu się
•Świadome wykorzystanie różnych form komunikacji
•Świadome wykorzystywanie mowy werbalnej i niewerbalnej
•Wychodzenie z roli biernego odbiorcy
•Wykorzystanie asertywności jako narzędzia do komunikacji
•Radzenie sobie z silnymi emocjami

Przewidywane metody pracy:

•Metody instruktażowe: wykład, prelekcja z prezentacją; demonstracja umiejętności, obserwowanie trenera

•Metody aktywizacyjne: dyskusja w grupie, miniseminaria, ćwiczenia metaforyczne pokazujące zachodzące zjawiska, gry symulacyjne i zajęcia typu outdoor; scenki, elementy pracy z dramą, ewentualnie z zamianą ról, ćwiczenie umiejętności i własnego stylu poprzez pracę w parach lub trójkach z obserwatorem, zabawy relaksujące, przerywniki, zajęcia ruchowe, Analiza case-studies (studiów przypadków), Wykonywanie zadań w podgrupach, ewentualnie z elementami rywalizacji lub późniejszej prezentacji

•Praca zorientowana na uruchomienie procesu: Przygotowanie szkolenia wspólnie z uczestnikami, w tym stawianie celów szkolenia oraz przygotowanie się z trenerem, sesje dzielenia się wiedzą, sesje dobrych praktyk, Before Action Review i After Action Review, czyli analiza pracy zespołu przed i po wykonaniu zadania, Coaching i mentoring

Szczegółowy program zajęć

Tematy zagadnień:
Harmonogram
Rola emocji w życiu człowieka.
•Rodzaje emocji
•Rozpoznawanie własnych emocji
•Rozwój samoświadomości emocjonalnej
•Miejsce emocji w zachowaniu człowieka
2h
•Jak emocje rządzą naszymi zachowaniami. •Sprawdzone sposoby tonowania emocji w rozmowie indywidualnej i w odniesieniu do zespołu.
•Jak emocje wpływają na podejmowanie decyzji.
•Co możesz zrobić, żeby ograniczyć negatywny wpływ emocji przy podejmowaniu decyzji.
•Jak bycie w pozytywnym nastroju wpływa na podejmowanie ryzykownych decyzji.
•Jaki jest wpływ Twoich emocji na wypracowywanie kreatywnych rozwiązań.
•Słuchanie innych, słuchanie siebie;
•zrozumienie – porozumienie – współpraca;  •indywidualny plan dalszego rozwoju Inteligencji Emocjonalnej
2h
•Zarządzanie własnym stanem emocjonalnym; emocje w służbie naszych celów; Inteligentne spożytkowanie emocji -  mechanizmy automotywacji i zaangażowania
•Jak „czytać” emocje.
•Najważniejsze źródła emocji: ciało, myśli i język.
•Jak rozpoznać emocje patrząc tylko w oczy – badanie online.
•Czy emocje rzeczywiście są zaraźliwe – joga śmiechu.
•Jak radzić sobie ze złością.
•Jak używać techniki „stop” w radzeniu sobie z emocjami innych.
•Jak stosować technikę „muchy na ścianie.”
•Co pomaga nam zachować samokontrolę w trudnych sytuacjach
2h
Zarządzanie emocjami w relacjach; •rozpoznawanie emocji u innych
•Adekwatne reagowanie na emocje innych ludzi;
•komunikacja inteligentna emocjonalnie;
•Aktywne słuchanie w komunikacji.
•Znaczenie aktywnego słuchania w komunikacji.
•Jak zadawać dobre pytania.
•Zalety zadawania pytań.
•Zasady aktywnego słuchania.•Sztuka zadawania pytań.
•Techniki aktywnego słuchania: •Parafrazowanie •Podsumowanie •Precyzowanie •Klaryfikacja •Dowartościowanie •Odzwierciedlenie uczuć
•Zachęta
•Metody prowadzenia rozmów
2h
• Komunikacja werbalna.
•Typy osobowości w komunikacji werbalnej.
•Style osobowości a style komunikacji.
•Jak mówić, aby nas słuchano.
•Co mówić i jak mówić.
•Jasność, przejrzystość przekazu.
•Stosowanie pytań.
•Aktywne włączenie słuchacza do rozmowy.
•Wykorzystanie języka wpływu i perswazji.
•Język żyrafy czy język szakala - którym się posługujesz?
•Techniki dobrego wystąpienia.
•Parafrazowanie
•Podsumowanie
•Precyzowanie
•Klaryfikacja
•Dowartościowanie
•Odzwierciedlenie uczuć
•Zachęta
•Metody prowadzenia rozmów
2h
•Asertywność a komunikacja.
•Jak asertywnie mówić o swoich wadach i słabościach?
•Budowanie pozytywnego wizerunku.
•Wyznaczanie własnych granic.
•Jak kontrolować własne emocje i myśli?
•Asertywna odmowa, czyli jak powiedzieć NIE?
•Najczęstsze błędy popełniane przy odmowie.
•Asertywna prośba, czyli jak skutecznie prosić?
•Jak asertywnie radzić sobie z krytyką?
•Sposoby na przyjmowanie pochwał.
•Asertywne wyrażanie własnego zdania.
•Asertywne wyrażanie gniewu i złości.
2h

Wykaz efektów uczenia się:

• Wiedza:
•Uczestnik rozumie procesy związane z powstawaniem i dynamiką silnych stanów emocjonalnych
•Emocje i nastroje – typologia emocji i mechanizmy zmiany stanów emocjonalnych oraz ich
Wpływ silnych emocji na procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji
•Uczestnik rozpoznaje i rozumie emocje swoje i innych
•Uczestnik stosuje adekwatne techniki do efektywnego zarządzania emocjami swoimi i innych.

Umiejętności:
•Efektywne reagowanie stosownie do dynamiki procesów emocjonalnych
•Rozwój umiejętności rozpoznawania własnych emocji i przeciwdziałania stanom afektywnym mogącym zakłócić proces podejmowania decyzji
•Przećwiczenie efektywnej komunikacji z klientem / podwładnym / współpracownikiem przeżywającym silne emocje Metoda weryfikacji efektów uczenia się:
•Wypełnianie różnego rodzaju testów sprawdzających poziom wiedzy
•Uczenie się z dokumentów i materiałów
•Wypełnienie testów ewaluacyjnych
Skip to content