Postaw na talenty, kreatywność i innowacyjność admin 14 września, 2022

KURS "POSTAW NA TALENTY, KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ"

Grupa docelowa:
•Uczniowie szkół podstawowych
•Nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych

Łączna liczba godzin na grupę – 12 h

Cel zajęć:

•Pogłębienie wiedzy na temat kreatywności, innowacyjności i talentów
•Zapoznanie ze sposobami odkrywania talentów
•Zapoznanie z metodami na rozwiązywanie problemów
•Zapoznanie ze sposobami na zwalczanie stresu
•Zapoznanie z metodami wyzwalającymi krytyczne myślenie
•Zapoznanie z metodami wspomagającymi innowacyjność

Przewidywane metody pracy:

•Metody instruktażowe: wykład, prelekcja z prezentacją; demonstracja umiejętności, obserwowanie trenera,

•Metody aktywizacyjne: dyskusja w grupie, miniseminaria, ćwiczenia metaforyczne pokazujące zachodzące zjawiska, gry symulacyjne i zajęcia typu outdoor; scenki, elementy pracy z dramą, ewentualnie z zamianą ról, ćwiczenie umiejętności i własnego stylu poprzez pracę w parach lub trójkach z obserwatorem, zabawy relaksujące, przerywniki, zajęcia ruchowe, Analiza case-studies (studiów przypadków), Wykonywanie zadań w podgrupach, ewentualnie z elementami rywalizacji lub późniejszej prezentacji

•Praca zorientowana na uruchomienie procesu: Przygotowanie szkolenia wspólnie z uczestnikami, w tym stawianie celów szkolenia oraz przygotowanie się z trenerem, sesje dzielenia się wiedzą, sesje dobrych praktyk, Before Action Review i After Action Review, czyli analiza pracy zespołu przed i po wykonaniu zadania, Coaching i mentoring

Szczegółowy program zajęć

Tematy zagadnień
Harmonogram
Czym jest kreatywność?
Czym jest innowacyjność?
Czym jest talent?
Czy kreatywność i innowacyjność oznacza to 1 h samo?
1H
Składowe talentu
Cienie i blaski talentu
Czym jest mocna strona?
Jak ustalić w czym jesteśmy najlepsi?
Dlaczego nie musisz być najlepszy we wszystkim?
Sposoby odkrywania talentów
Jak wykorzystać talent?
1H
Myślenie lateralne i wertykalne a kreatywność
Sposoby rozwijania myślenia lateralnego – znajdowanie kreatywnych i niespecyficznych rozwiązań
Rozwijanie samodzielnego i krytycznego myślenia
Czynniki wspierające i hamujące rozwój krytycznego i twórczego myślenia
2H
Metody wspomagające innowacyjność i rozwiązywanie problemów

•Technika Walta Disneya
•Technika da Vinciego
•Wykorzystanie nieświadomych części umysłu Antytemat – ciekawa i twórcza alternatywa w sytuacjach patowych

Cykl Deminga (PDCA)
Plan – planowanie
Do – działanie
Check – sprawdzanie
Act – wdrożenie
2H
Motywacja.
Skuteczne metody motywacji.
Gdzie szukać energii do działania?
Jak przechytrzyć słomiany zapał?
Podejmowanie decyzji.
Sposoby radzenia sobie z trudnościami w podejmowaniu decyzji.
Podejmowanie decyzji a skuteczne osiągnięcie celu.
2H
Bariery kreatywności i innowacyjności
Sformułowanie problemu i celu.
Skala celu i wyznaczanie celów.
Efektywne techniki generowania pomysłów.
Opracowanie strategii przekonywania różnych osób
2H
Sposoby na pobudzenie kreatywności
2H
Tajniki praktycznego stosowania metody SMART.
Jak stosować model GROW w wyznaczaniu celów.
Metoda plasterków salami 5 filarów dobrego życia B.Tracy’ego.
Metoda OKR.
Planowanie wsteczne - metoda kurta Vonneguta
Mapa celów.
Techniki wizualizacji.
Twórcza wizualizacja.
Zasady afirmacji.

Wykaz efektów uczenia się:

Wiedza:
•Uczestnik pozna metody wspomagające kreatywność
•Uczestnik pozna narzędzia do identyfikacji talentów
•Uczestnik pozna techniki grupowego myślenia
•Uczestnik wie, jak opracować własny program zarządzania talentami
•Uczestnik pozna konkretne metody na odkrywanie talentów
•Uczestnik pozna sposoby wykorzystywania wiedzy o posiadanych talentach w planowaniu przyszłości
Umiejętności:
•Rozwijanie kreatywności
•Rozpoznawanie osobistych schematów utrudniających innowacyjność i kreatywność
•Stosowanie metod i technik wspomagających kreatywność
•Stosowanie technik grupowego myślenia
•Praca na poziomie przekonań i zachowań
•Rozwijanie własnego poziomu twórczego
•Zwiększenie samodzielności w rozwiązywaniu problemów
Skip to content